กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ ศปท.กระทรวง)
3.  พระราชบัญญัติของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
6.  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
 
สถิติผู้เข้าชม