แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ นขต.สป.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อน สป. ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสน.ปล.กห. สพร.กห. สลก.สป. สนผ.กห. สม.
สงป.กห. ธน. ศอพท. พท.ศอพท. อท.ศอพท.
ศอว.ศอพท. รภท.ศอพท. กง.กห. กกส.กห. วท.กห.
ทสอ.กห. สสน.สป. สยธ.สสน.สป. สนพ.สสน.สป. สตน.กห.

 

เอกสารดาวน์โหลด  -  แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 6
                             -  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02 221 0834
E-mail : acos.mod@gmail.com
 
สถิติผู้เข้าชม