มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


                                             
                                       1.  รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                       2.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการให้บริการของ สป.

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02 221 0834
E-mail : acos.mod@gmail.com
 
สถิติผู้เข้าชม