ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
 
สถิติผู้เข้าชม